Årsmøte for Strandvik Bygdautval vart halde torsdag 21. mars 2013. Her kan du lesa årsmeldinga deira.

Møteverksemd

Etter årsmøtet 11. mars 2012 hadde bygdautvalet sitt fyrst møte 21. mars, og har i alt hatt 5 møter sidan årsmøtet. Representantar frå bygdautvalet har også stilt på fire fellesmøter for lag og organisasjonar i Strandvik, på formannskapsmøte og møte på Holdhus i forbinding med forslag om endring av skulestrukturen. Det har også blitt arrangert eit bygdamøte i samarbeid med FAU om skolestruktursaka som har våre til politisk behandling i kommunestyret, og i den forbindinga har det blitt sendt ei høyringsuttalelse til kommunen på bakgrunn av bygdamøtet. På bygdamøtet kom det klart fram at folk meinte at det var svært viktig for borna sin skulekvardag og for bygda si framtid at ein fekk behalde skulen.

Fellesdugnad på våren

På fellesmøtet for lag og organisasjonar var bygdautvalet med på å planleggje ein felles dugnaden på våren, og denne dugnaden erstatta dei vanlege dugnadane som bygdautvalet, barnehagen og skulen plar å kalla inn til. Denne fellesdugnaden fungerte svært bra, ein fekk gjort mykje for det var mange folk som bidrog på dugnaden. Dette satsar me på å fortsetje med. Bygdautvalet ble spurd om ein saman med Strandvik Grendahuslag og idrettslaget kunne ha ein ordning der ein kunne betala nokon for å gå over området ved Grendahuset, idrettsplassen og parkeringsplassen ved elva med ein kantklyppar i forkant av Strandvik-løpet. Dette blei diskutert på eit møte og me kom fram til at dette var ein god ordning.

Deltaking på Strandvik-marknaden

I juni stilte bygdautvalet med ein stand på marknaden i Strandvik. Der hadde ein med bilete frå Strandvik, informasjon om ulike lag og organisasjonar i Strandvik, informasjon om bygdautvalet og ein oversikt over ledige tomtar i Strandvik.

Registrering i Brønnøysundregisteret

På grunn av krav om organisasjonsnummer i forbinding med at laget har bankkonto, har bygdautvalet registrert organisasjonen i Brønnøysundregisteret.

Søknad om økonomisk stønad til innkjøp av PA-anlegg

Ein har søkt Fusa kraftlag om 12 000 kroner til PA-anlegg og nye blomster-urner. PA-anlegg (forkorting av det engelske «Public Address») er ein betegnelse for store lydanlegg, kvar lyden skal nå ut til mange menneskjer. PA-anlegget skal brukast ute på eksempelvis 17. mai, sommar-avslutninga for skulen og Strandvik-marknaden. Det som har vert brukt fram til no er ikkje kraftig nok, og det er ofte vanskeleg å høyre kva som blir sagt for dei som ikkje står nærme høgtalaren. Me fekk 10 000 i stønad av Fusa kraftlag som brukast til å kjøpe dette PA-anlegget.

LivOGLyst

Bygdautvalet har tidlegare jobba med søknadane om midlar frå LivOGLyst-prosjektet til Hordaland fylkeskommune. Det er no Tone Andreassen Vik som leiar arbeidet med LivOGLyst-prosjektet i Strandvik, men representantar frå Bygdautvalet har vert med på eit seminar i Bergen og eit møte i Strandvik vedrørande LivOGLyst-prosjektet.

Åsta Vindenes
Leiar for Strandvik Bygdautval 2012/2013

(Bilete av Sverre Nistad Kvamme)